Uitnodiging ALV 24 juni

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van
onze vereniging. Als gevolg van corona vindt deze verlaat plaats.
Tijdens de ALV zullen wij verslag doen over het vorige boekjaar (seizoen
2019/2020) en zullen wij vooruitkijken. De ALV zal plaatsvinden in de
kantine van vv Veenendaal op donderdag 24 juni a.s aanvang 20.00 uur.

De agenda is al volgt:
1.    Opening
2.    Ingekomen stukken/mededelingen
3.    Notulen ALV 2018-2019
4.    Algemeen jaarverslag seizoen 2019-2020
5.    Financieel jaarverslag seizoen 2019-2020
Verslag kascontrolecommissie
7.    Beleidsplan 2020-2023
8.    Meerjaren begroting 2020-2022
9.    Aftreding-/benoeming bestuursleden
10.   Rondvraag
11.   Sluiting

Mocht u vragen hebben of bepaalde punten graag besproken hebben, dan
dient u die voor zondag 20 juni schriftelijk bij de secretaries Etienne
van Hasselt (e.hasselt@ziggo.nl) in te dienen.

Wij hopen u te zien en verzoeken u de geldende corona regelingen in acht
te nemen.
Namens het bestuur,

Andre Kiesbrink
voorzitter