Disclaimer www.vvveenendaal.nl

Alle informatie op de website van V.V. Veenendaal, in welke vorm dan ook (teksten,
afbeeldingen, videofragmenten, geluidsfragmenten, downloadbare bestanden, etc.) is
eigendom van, of ter beschikking gesteld aan V.V. Veenendaal, tenzij nadrukkelijk anders
is vermeld.

Deze informatie mag alleen worden gebruikt binnen de eigen huiselijke kring en mag niet
voor commerciële doeleinden worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder
toestemming van het bestuur, de webmaster van de V.V. Veenendaal of de eigenaar van
het beschikbaar gestelde materiaal.

De informatie mag uitsluitend ten behoeve van eigen gebruik worden opgeslagen op de
pc van de bezoeker. Daarbuiten mag niets van de op deze site getoonde of van deze site
te en/of gedownloade informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enigerlei
wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere
manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur, de webmaster
van V.V. Veenendaal of de eigenaar van het beschikbaar gestelde materiaal.

Iedereen die de op deze site getoonde of van deze site te downloaden informatie gebruikt
wordt geacht bovenstaande gelezen te hebben en akkoord te gaan met de daarbij
behorende bepalingen. Misbruik kan aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing
zijnde rechtbank.

info@vvveenendaal.nl